Regulamin konkursu „Wielkanocne Jajo”

REGULAMIN KONKURSU

„Wielkanocne Jajo”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wielkanocne Jajo”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej, a jednocześnie najzabawniejszej pracy plastycznej, polegającej na ozdobie jaja wielkanocnego, którego szablon chętni do udziału w konkursie otrzymują podczas zajęć w Centrum Helen Doron w Zawierciu. Konkurs odbywa się
w profilu Centrum Helen Doron Zawiercie w serwisie Facebook.com, http://www.facebook.com/helendoronzawiercie.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Centrum Helen Doron Zawiercie, ul. Piłsudskiego 119, 42-400 Zawiercie.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/helendoronzawiercie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Centrum Helen Doron Zawiercie w serwisie Facebook.com.

§ 4

Konkurs trwa od 1.04.2014 r. do 14.04.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku i zamieszczą na profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku zdjęcie pracy pod hasłem „Wielkanocne Jajo” obrazującą dekorację jaja wielkanocnego zwaną dalej „Pracą konkursową”.

§ 6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 7

  1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
  2. Od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2014 r. – zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Prac Konkursowych na profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku.
  3. Do 14. 04. 2014 odbywa się głosowanie na opublikowane na profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku Prace Konkursowe. Głosowanie odbywa się poprzez polubienie danej Pracy Konkursowej. Zwyciężają 3 prace o największej liczbie polubień.

§ 8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.helendoron.pl/zawiercie
  • zamieścić na profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebook Pracę Konkursową wykonanym na naszym szablonie. Jeden Uczestnik może zamieścić tylko jedną Pracę Konkursową.

2. Możliwość zamieszczania Prac Konkursowych mają tylko fani profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku.

3. Zgłoszona do Konkursu Praca nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Prace zawierające ww. zostaną usunięte z profilu Centrum Helen Doron Zawiercie na Facebooku.

4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie oryginalnej Pracy Konkursowej przedstawiającej dekorację wielkanocnej pisanki, której szablon chętni otrzymują podczas zajęć w Centrum Helen Doron w Zawierciu. Sposób ujęcia tematu
i stylistyka pracy jest dowolna.

5. W Konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, których Prace zgromadzą największą liczbę polubień.

6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zamieszczonego w konkursie zdjęcia.

7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 15 kwietnia 2014
o godzinie 12:00.

9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Centrum Helen Doron Zawiercie przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

11. Laureaci konkursu będą proszeni o osobisty odbiór nagród w siedzibie Organizatora tj.: w Centrum Helen Doron Zawiercie przy ul. Piłsudskiego 119
w Zawierciu.

IV. NAGRODY

§ 9

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, o zajęciu poszczególnych miejsc decyduje liczba polubień pod Pracą Konkursową.
Nagrody:

I miejsce – Zaproszenie do kina dla całej rodziny

II miejsce – Bon podarunkowy do zrealizowania w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu

III miejsce – Bon podarunkowy do zrealizowania w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.helendoron.pl/zawiercie oraz                                                              http://www.facebook.com/helendoronzawiercie przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe
w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia
w nadejściu zgłoszeń.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć z Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.helendoron.pl/zawiercie

6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w niniejszym Regulaminie.©2000 - 2012 Helen Doron Ltd. All Rights Reserved.